I vårt dagliga arbete vid GMA, och vid all produktutveckling, finns det tre ledord vi alltid fokuserar på; Kvalitet, Miljö och Säkerhet. 

De produkter vi tillverkar ska uppfylla, och helst överträffa våra kunders förväntningar vad avser Kvalitet, både på själva produkten, vår service och våra leveranstider men också vid det praktiska användandet av dito. 

När det gäller Miljö har vi ett fokus på att ständigt försöka minska den miljöbelastning det innebär att tillverka våra produkter samt slutanvändandet av produkterna. Vi försöker också skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö vid företaget, både gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö. De krav vi ställer internt gällande miljöbelastning och arbetsmiljö ställer vi också på våra underleverantörer. Även vid slutanvändandet av våra produkter är arbetsmiljön en mycket viktigt faktor där vi ständigt försöker förbättra vår produkt.

Avslutningsvis det kanske viktigaste ledordet, Säkerhet. Det ska vara säkert att arbeta med våra produkter även om arbete i tunnlar och gruvor med injektion och bergförstärkning innebär vissa risker. Men vi försöker genom interna provningar och externa tredjepartstester tillse att våra produkter uppfyller högt ställda krav och normer, även om det i många fall saknas standarder att testa mot. Vi försöker även genom utbildning och instruktioner tillse att man på fältet hanterar våra produkter såsom det är avsett. Allt i avsikt att skapa en säker arbetsmiljö.

I detta block går vi igenom ovanstående tre område närmare.

GMA:s styrdokument för Kvalitet och Miljö

All tillverkning sker enligt högt ställda kvalitetskrav, och vi försöker ständigt förbättra och uppdatera våra processer och vi är  ISO9001:2015 certifierade och godkända. Vi väljer material så vi uppnår maximal livslängd och får så bra hållfasthet som möjligt.

Sverige har för övrigt något av världens hårdaste miljöregler, och vi uppfyller alla nationella och internationella miljökrav både när det gäller den inre och den yttre miljön. När vi planerar nyinvesteringar, tittar vi alltid i första hand på de miljövänliga lösningar och material som finns på marknaden. Vi utbildar och uppmuntrar våra anställda att vara medvetna om hur våra produkter kan påverka miljön positivt både nu och i framtiden. Som ett led i vårt miljöarbete innehar vi också ISO14001:2015 certifiering och godkännande.

GMA har också som upprättat en Uppförandekod som bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för GMA.

Piranha.Extend.Fields.StringField

Minimal miljöbelastning vid användandet av injektionsprodukter från GMA

Vid utveckling och tillverkning av injektionsprodukter hos GMA finns alltid ett fokus på att detta ska ske med minimal miljöbelastning. För oss innebär detta att vi strävar efter att få fram godkännande av av typen EPD för de produkter som permanent blir kvar i en tunnel eller gruva efter installation, vi försöker tillverka produkter som uppfyller krav enligt BASTA-registret och vi har ett fokus på att så mycket som möjligt av produkterna är återvinningsbara efter de brukats tunnelbyggande eller gruvdrift.

Vi försöker också vara så energioptimala som möjligt vid vår fabrik, uppvärmning sker via bergvärme, all el kommer från förnybara energikällor, vi återvinner så mycket som möjligt av ventilationsluft vid fabriken, vi frekvensstyr maskiner så att så inte onödig energi används, vi har rörelsestyrd belysning etc. När det gäller spill och avfall från fabriken källsorterar vi det så långt som möjligt varefter det tas om hand av certifierade återvinningsföretag.

För dig som kund innebär detta att väljer du produkter från GMA vet du att du bidrar till att minimera miljöbelastningen totalt sett. 

Rent konkret kan vi uppvisa Thorbolt med EPD-registering, Komprimerbara packers och Thorbolt som är registrerade i Basta registret och där klarat högsta kravnivån Basta samt vi har genomfört Byggvarubedömningar för både Thorbolt och Packers. När det sedan gäller våra injektionsrör är dessa återvinningsbara till i stort sett 100%, allt med tanke på miljön.

Piranha.Extend.Fields.StringField

Säkerhet, GMA:s enskilt viktigaste ledord!

Det ska vara säkert att arbeta med produkter från GMA, även om arbete i tunnlar och gruvor med injektion och bergförstärkning innebär vissa risker.

Genom interna provningar och externa tredjepartstester försöker vi tillse att våra produkter uppfyller högt ställda krav och normer, även om det i många fall saknas standarder att testa mot. Ett exempel är GMA:s egna definition av lågtrycks-respektive högtryckspacker där vi utgår ifrån vad låsbrickor på engångspacker klarar av att stå emot i tryck utan att injektionrör är anslutet, inte vad röret eller själva gummit kan hantera för tryck. Detta har sedan också testats hos externt testinstitut (DNV).

Ett annat exempel är att GMA försöker genom nationella samarbeten bidra till att internationella standarder skapas, bl a gällande prövningsförfarande för bergförstärkningssystem.

Vi försöker även genom utbildning och instruktioner tillse att man på fältet hanterar våra produkter såsom det är avsett.

Allt vi gör är i avsikt att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt för personal som använder våra produkter.

Nedan finns länkar till ett antal dokument och instruktioner som berör säkerhet, mer återfinns vid respektive produkt. Om ni saknar något kontakta oss så försöker vi få fram nödvändigt material.

Piranha.Extend.Fields.StringField
Loading...