Packers

Packers som GMA utvecklar och tillverkar kan delas in i två huvudgrupper; Komprimerbara och Uppblåsbara packers. De komprimerbara packerna expanderar genom att de axiellt trycks ihop och gummit i packern expanderar dvs diametern ökar. De uppblåsbara packerna expanderar istället genom att en vätska trycks in i den armerade gummislangen och packerns diameter ökar.

Utöver dessa huvudgrupper av packer så skiljer man på Engångspackers och Flergångspackers. Engångspackern lämnas i borrhålet efter den expanderat och injektering skett, medan flergångspackern först expanderas, men återgår sedan i i storlek efter det att injektering skett och uppspänning släppts och packern kan som benämningen antyder återanvändas i nytt borrhål. 

Sedan gör man även skillnad på ovanstående huvudgrupper av packers beroende på vilka injektionstryck packern är avsedd för dvs lågtryck eller högtryck samt också vilken typ av backventil som används. Mer information finns kopplat till respektive typ av packer.

Under produktgruppen Specialprodukter återfinns även andra typ av packers och plugg GMA utvecklat, och levererat.

Not: Packers benämns även som "Manschett" i vissa sammanhang.

Principskiss komprimerbar v.s. uppblåsbar packer Komprimerbara packers, engångs och flergångs, principbeskrivning Uppblåsbara packers, engångs och flergångs, principbeskrivning

Komprimerbara

Komprimerbara packers finns i ett antal typer och utförande; Engångspackers med olika typer av backventiler, Flergångspackers utan backventil samt Engångspackers-Open som innan injektering startar är öppna.

Därutöver skiljer man på utförande av engångspacker såsom Låg respektive Högtryckspacker utifrån vilka låsbrickor som används på.

Till detta kommer komprimerbara packers för speciella ändamål såsom höga tryck och/eller stora flöden.

Uppblåsbara packers

De uppblåsbara packerna kan delas in två huvudgrupper, flergångs och engångspacker:

Flergångspacker expanderas genom att vätska, via egen anslutning till packern, pumpas in och expanderar packern, och samma vätska kan sedan efter slutförd injektering släppas ut ur packer så den återgår till ursprunglig storlek, kan demonteras ur borrhål och sedan återanvändas. Flergångspackers tillverkas framförallt med stålkärna och gummislang med textilkord, men finns även med kärna av aluminium. För riktigt höga tryck kan också flergångspacker utrustas med gummislang förstärkt med stålkord.

Engångspacker expanderas istället med att vätska pumpas in i packern via injektionsröret och en intern ventil (membran) och expansionen regleras av en så kallad pop-off ventil. Då packer uppnått avsedd storlek öppnar pop-off ventilen, den interna ventilen stänger och packer bibehåller konstant sin uppnådda storlek. Efter avslutad injektering lossas injektionsrör och packern blir kvar i borrhålet. Engångspackers  tillverkas framförallt med stålkärna och gummislang med stålkord, men finns även med kärna av aluminium och gummislang med textilkord. 
Loading...